top of page

Ochrana osobných údajov a iné


Osobním údajům a jejich ochraně věnujeme proto náležitou pozornost. V těchto Zásadách zpracování osobních údajů Vás informujeme o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme a jakým způsobem je dále používáme.

Osobní údaje a jejich zpracování

Kategorie osobních údajů

Shromažďujeme různé údaje v závislosti na tom, které z našich služeb využíváte.

Pokud u nás nakupujete, shromažďujeme:

 • Jméno a kontaktní údaje (jméno a příjmení, e-mailovou adresu, dodací adresu, fakturační adresu, telefonní číslo, bankovní spojení)

 • Demografické údaje (zemi, upřednostňovaný jazyk)

 • Údaje na základě trvání smlouvy (nakoupené produkty, zákaznický segment, objem poskytnutých služeb)

Pokud jste registrovaným zákazníkem, shromažďujeme:

 • Jméno a kontaktní údaje (jméno a příjmení, e-mailovou adresu, dodací adresy, fakturační adresy, telefonní čísla, bankovní spojení)

 • Demografické údaje (zemi, upřednostňovaný jazyk)

 • Přihlašovací údaje (přihlašovací jména a hesla - bez přístupu ke skutečnému heslu)

Pokud od nás odebíráte marketingové zprávy, shromažďujeme:

 • Kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo)

 • Demografické údaje (země)

Dále zpracováváme tyto osobní údaje:

 • Údaje z komunikace mezi Svet kaderníctva.sk a zákazníkem

 • Kamerové záznamy z prodejen a prostor Svet kaderníctva.sk

 • Záznamy o chování na internetových stránkách spravovaných společností Detail - Hair style s.r.o.

Účely zpracování osobních údajů

a)    Poskytování služeb a jejich zlepšování:

 • Zpracování objednávky zboží nebo služeb, objednaných ať už prostřednictvím webových stránek či zákaznické linky. Zákonným důvodem je zde nezbytnost pro splnění kupní smlouvy a u vybraných údajů na splnění právních povinností (např. účetní doklady).

 • Zákaznická podpora. Pro zajištění zákaznického servisu a pro odstranění případných problémů při plnění kupní smlouvy zpracováváme Vaše osobní údaje na základně nezbytného splnění těchto smluv.

 • Komunikace. Shromážděné údaje využíváme za účelem komunikace s vámi a jejímu individuální přizpůsobování. Můžeme vás například kontaktovat telefonicky, e-mailem nebo jinou formou, abychom vám připomněli, že máte zboží v košíku, pomohli Vám s dokončením Vaší objednávky, sdělili Vám aktuální stav vaší žádosti, objednávky nebo reklamace nebo k ní od Vás získali další informace.

 • Zlepšování služeb. Údaje používáme k neustálému zlepšování našich služeb a systémů, včetně přidávání nových funkcí.

b)    Ochrana, bezpečnost a řešení sporů: Údaje můžeme zpracovávat také z oprávněného zájmu, který spočívá v zajištění ochrany a bezpečnosti našich systémů a našich zákazníků, k zjišťování a prevenci podvodů, řešení sporů a prosazování našich dohod na základě oprávněného zájmu.

c)    Kamerové záznamy: Detail - Hair style s.r.o. umísťuje do svých prostor kamery z důvodu ochrany oprávněných zájmů společnosti Detail - Hair style s.r.o. Prostory, kde jsou kamery umístěny, jsou označeny upozorněním.

d)    Marketingové nabídky:

 • Newsletter do e-mailu (obchodní sdělení)

  • Tyto obchodní sdělení můžete vždy odmítnout prostřednictvím odkazu pro odhlášení, který naleznete v každém emailu. Pro odhlášení z odběru můžete také přímo kontaktovat náš zákaznický servis nebo využít webové rozhraní https://www.svetkadernictvi.cz/odhlasit-novinky.

  • V případě, že odebírání obchodních sdělení odhlásíte, nebudeme nadále Vaše elektronické kontakty pro tyto účely využívat.

 • SMS na telefonní číslo (obchodní sdělení)

  • Tyto obchodní sdělení můžete vždy odmítnout odpovědí na SMS s vyjádřením nesouhlasu. Pro odhlášení z odběru můžete také přímo kontaktovat náš zákaznický servis.

  • V případě, že odebírání obchodních sdělení odhlásíte, nebudeme nadále Vaše elektronické kontakty pro tyto účely využívat.

 • Pokud nejste naším zákazníkem, zpracováváme na základě Vašeho souhlasu.

 • Máte právo kdykoliv bezplatně vznést námitku proti těmto zpracováním. Kontaktní údaje jsou uvedeny na webových stránkách společnosti Detail - Hair style s.r.o. (www.svetkadernictva.sk).

e)    Zpracovávání cookies z internetových stránek provozovaných společností Detail - Hair style s.r.o.:

 • V případě, že máte ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracováváme záznamy chování z cookies umístěných na internetových stránkách provozovaných společností Detail - Hair style s.r.o., a to pro účely zajištění lepšího provozu internetových stránek a pro účely internetové reklamy společnosti Detail - Hair style s.r.o.

Předání osobních údajů třetím stranám

Vaše osobní údaje budou předány třetím osobám či jinak zprostředkovány pouze tehdy, je-li to nezbytné v rámci plnění kupní smlouvy, na základě oprávněného zájmu, nebo pokud jste s tím předem vyslovili souhlas.

 • zpracovatelům na základě plnění kupní smlouvy pro výkon interních procesů a postupů

 • společnostem vydávajícím kreditní karty, poskytovatelům platebních služeb za účelem zpracování plateb a bankám na základě vaší objednávky, plnění kupní smlouvy

 • přepravcům za účelem dodání Vámi objednaných produktů nebo služeb a řešení reklamací, včetně odstoupení od smlouvy

 • dalším poskytovatelům služeb, třetím stranám, zapojeným do zpracování dat;

 • třetím stranám, např. prvním zástupcům, soudům za účelem vymáhání nebo uzavření jakékoli smlouvy s vámi;

 • veřejným orgánům (např. policie)

 • třetím stranám provádějícím průzkumy mezi zákazníky

Pokud třetí osoby použijí údaje v rámci jejich oprávněného zájmu, nenese za tato zpracování správce zodpovědnost. Tato zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů příslušných společností a osob.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálů Heureka.cz a Heureka.sk; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.  

Zabezpečení osobních údajů a doba uchovávání

Zabezpečení osobních údajů

 • Vaše osobní údaje se k nám přenášejí v zašifrované podobě. Používáme šifrovací systém SSL (secure socket layer). Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatní systémy pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě a zničení Vašich údajů, proti přístupu neoprávněných osob k vašim údajům, jejich pozměňování či rozšiřování.

 • U našich zpracovatelů vyžadujeme prokázání souladu jejich systémů s nařízením GDPR.

 • Přístup do vašeho zákaznického účtu je možný pouze po zadání Vašeho osobního hesla. V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že je nezbytné, abyste Vaše přístupové údaje nesdělovali třetím osobám a po ukončení Vaší činnosti v zákaznickém účtu vždy odhlásili a zavřeli okno svého webového prohlížeče, zejména tehdy, jestli používáte počítač společně s jinými uživateli. Detail - Hair style s.r.o. nepřebírá odpovědnost za zneužití použitých hesel, ledaže by tuto situaci společnost Detail - Hair style s.r.o. přímo způsobila.

Doba zpracování

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme:

 • po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z kupní smlouvy, tj po dobu objednávky a záruční doby

 • po dobu platnosti registrace Vašeho zákaznického účtu 

 • 2 roky od skončení záruční doby z důvodu řešení potencionálních sporů

 • po dobu, po kterou je společnost Detail - Hair style s.r.o. povinna jakožto správce uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. Účetní doklady, např. faktury vystavené společností Detail - Hair style s.r.o. jsou v souladu se zákonem archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení.

 • Souhlas s marketingovými nabídkami je platný po dobu 5 let nebo do odvolání

 • Kamerové záznamy z prostor společnosti Detail - Hair style s.r.o. jsou zpracovávány maximálně po dobu 90 dnů ode dne pořízení kamerového záznamu.

 • Recenze 15 let nebo do odvolání

 • Komunikace 5 let nebo do odvolání

V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

 

Práva subjektů údajů

 • Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, můžete kdykoliv požadovat bezplatnou informaci o zpracovávání svých osobních údajů.

 • V případě, že se domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou Vašich osobních údajů a zákonnými podmínkami ochrany osobních údajů, můžete požádat o vysvětlení, požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, zejména můžete požadovat, provedení opravy, doplnění, likvidaci osobních údajů nebo blokaci osobních údajů.

 • Máte taktéž právo kdykoliv se obrátit se svou žádostí na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 • Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, budou Vaše osobní údaje vymazány nebo anomizovány - to se však netýká těch osobních údajů, které Detail - Hair style s.r.o. potřebuje ke splnění zákonných povinností (např. vyřízení již podané objednávky) či k ochraně svých oprávněných zájmů. K likvidaci osobních údajů dojde rovněž v případě, že osobní údaje nebudou zapotřebí pro stanovený účel nebo jestliže bude uložení Vašich údajů nepřípustné z jiných zákonem stanovených důvodů.

 

Webové stránky

Soubory cookies

Naše stránky používají tzv. cookies, což jsou male textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači, chytrém telefonu či jiném zařízení a které jsou užívány ve Vašem prohlížeči. Soubory cookies využíváme např. pro:

 • pro správnou funkčnost košíku

 • přizpůsobení našich stránek Vašim požadavkům díky sledování návštěvnosti, Vašem pohybu po stránkách a využitých funkcích

 • zjištění informací o prohlížení reklam, abychom Vám nezobrazovali reklamu na zboží, o které nemáte zájem

Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. "cookie třetích stran"). Například informace o kupovaných produktech na našich stránkách mohou být zobrazeny reklamní agenturou v rámci zobrazení a přizpůsobení internetových reklamních bannerů na Vámi zobrazovaných webových stránkách. Podle těchto údajů Vás však nelze identifikovat.

Využití souborů cookies

Cookie lze rozdělit podle jejich funkčnosti na:

 • analytické (pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu)

 • konverzní (umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů)

 • trackingové (sledovací) (v kombinaci s konverzními pomáhají analyzovat výkon různých prodejních kanálů)

 • remarketingové (pro personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení)

 • esenciální (důležité pro základní funkčnost webu)

Odmítnutí souborů cookies

Nastavení použití souborů cookies je součástí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies ve výchozím nastavení automaticky přijímá. Soubory cookies lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo omezit je na Vámi vybrané typy.

bottom of page